لطفا تست مورد نظر خود را از میان لیست زیر انتخاب نمایید

>Lipase
>Glocuse, 2 hour Post Prandial (2hpp)
>Dopamine, Plasma and Urine
>Complement Components, Overview
>Inclusion body, RBC
>Lishman body
>Leukemial Lymphoma Immunophenotyping by Flow Cytometry
>Human T-Cell Lymphotropic Virus Types I and II (HTLV-I/-II) Antibody,IgG
>Amino Acid, Quantitative , Plasma
>Amino Acid Urine, Quantitative
>
>Adrenocorticotropic Hormon (ACTH), Plasma
>Saccharomyces cerevisiae Antibody, IgG/IgA
>ABO&Rh Group, Blood
>Anti Cardiolipin Antibodies, IgG/IgM,Serum
>Angiotensin Converting Enzyme (ACE)
>Acetylcholine Receptor Antibody, Serum
>Acid Phosphatase, Plasma or Serum
>Acylcarnitines Screen, Blood Spot
>Clotting Time, Blood
>Adenosindeaminase (ADA)
>Alpha1-Fetoprotein (Tumor marker), Serum
>Albumin (Alb)
>Aldolase
>Aldosterone
>Allergy Screen Panel, Serum
>Alkaline Phosphatase (Alp)
>Alanine Amino Transferase (ALT – SGPT-GPT)
>Alanine Amino Transferase (ALT – SGPT-GPT)
>Antimullerian Hormone, Serum
>Amylase
>Anti-Nuclear Antibody (ANA)
>Antinuclear Antibody (ANA), Serum
>Anti Nuclear Antibody Profile
>Androstendione, Serum
>Anti Troponema Pallidum Antibody, IgG
>Anti Toxoplasma Antigen, Antibody (IgG,IgM
>Thyroid Peroxidase Antibody (Anti-TPO),Serum
>Tissue-Transglutaminase Antibody IgA/IgG, Serum
>Cyclic Citrullinated Peptide Antibody, IgG, Serum (Anti CCP)
>Anti-ds- DNA Antibody
>Liver/Kidney Microsome Type 1 Antibodies IgG, Serum
>Myeloperoxidase Antibodies, IgG, Serum
>Thyroglobulin Antibody (Anti-TG), Serum
>Anti Phospholipid Antibodies, IgG/IgM, Serum
>Apo A1
>APOB
>Anti Smooth Muscle Antibody, Serum
>Anti Streptolysino O (ASO)
>Aspartate Aminotransferase (AST- SGOT- GOT)
>Anti thrombin III
>Bleeding time, Blood
>Blood Culture and Sensitivity
>Vitamin B12 Assay, Serum
>Parvovirus B19, Molecular Detection, Real – Time PCR
>Parvovirus B19, Molecular Detection, Real – Time PCR
>Beta 2 Microglobulin
>BCR – ABL, P210, RNA Detection by Real Time PCR
>Bilirubin (Total, Direct)
>BKV and JCV (Polyoma virus) Quantification by Real-Time PCR
>Malaria Smear and Other Blood Parasites, Blood
>Borrelia burgdorferi Antibody, IgM
>Brucella detection by PCR
>Blood Suger (BS)
>Blood Suger 2 hours after Food (lunch or dinner)
>Blood Urea (Urea)
>C-Peptide, Serum
>Clostridium difficile Toxin A/B assay, Stool
>C1 Esterase Inhibitor, Serum or Plasma
>Complement Component C1q, Serum
>C2 Complement Functional, Serum
>C3 complement
>C4 complement
>C9 Complement Functional, Serum
>Calcium, Blood (Ca)
>Cancer Antigen 125 (CA 125)
>Cancer Antigen 15-3 (CA 15-3)
>Carbohydrate Antigen 19-9 (CA 19-9)
>Carbohydrate Antigen 242, Serum
>Calcium, Urine
>Calprotectin, Stool
>Fecal Calprotectin
>Carbamazepine (CAR)
>CBC (Complete Blood count) and Differential Count
>CD4 and CD8 Enumeration
>Carcinoembryonic Antigen - CEA
>Total Hemolytic Complement (CH50)
>Chlamydia Trachomatis Antibody IgG/IgM, Serum
>Cholesterol (Chol)
>Citrate , Urine
>Creatine Phosphokinase (CPK)
>Chloride, urine
>Chloride (Cl)
>Cytomegalovirus Antibodies, IgG and IgM, Serum
>Cytomegalovirus (CMV) Quantitative by PCR
>Coombs - Wright
>Cortisol Blood
>Cortisol, Urine
>Ceruloplasmin (Cp)
>Creatinine (Cr)
>Creatinine Clearance, Serum and 24-Hour Urine
>Creatinin , Urine
>C – Reative Protein (CRP)
>Cryoglobulin, Qualitative; Serum
>Cyclosporine . Blood (CSA)
>Cerebrospinal Fluid (CSF), Analysis and Culture
>Calcitonin Test (CT)
>Troponin I, Ouantitative
>Copper , Urine
>Copper (Cu)
>Cystatin C with Estimated GFR, Serum
>Direct Antiglobulin Test (Coombs), Blood
>D-Dimer and Fibrin Degradation Products, Plasma
>Dehydroepiandrosterone and Dehydroepiandrosterone Sulfate (DHEA-S), Serum
>Digoxin
>Diabetes Mellitus Autoantibodies, Serum
>Double Marker (First Trimester) maternal, Serum
>Echinococcus granulosis IgG Antibody
>Stradiol, Sreum
>Ear Discharge, Smear and Culture
>Epstein-Barr Virus Antibody IgG/IgM, Serum
>Epstein-Barr Virus Antibody IgG/IgM, Serum
>Pancreatic Elastase, Faeces
>Endomysial Antibody,Serum IgA
>Eosinophils Count, Urine
>Erythropoietin - EPO
>Protein Electrophoresis , urine
>Erythrocyte Sedimentation Rate (ESR)
>Erythrocyte Sedimentation Rate (ESR)
>Ethosuximide
>Eye & Conjunctival Smear and Culture
>Coagulation Factor IX Activity Assay, Plasma
>Coagulation Factor V Activity Assay, Plasma
>Factor V Leiden Assay, Plasma
>Coagulation Factor VII Activity Assay, Plasma
>Coagulation Factor VIII Activity Assay, Plasma
>Coagulation Factor X Activity Assay, Plasma
>Coagulation Factor XI Activity Assay, Plasma
>Fasciola Hepatica, Antibody IgG, Serum
>Fasting Blood Suger (FBS)
>Iron and Total Iron-Binding Capacity (Fe، TIBC)
>Fecal Fat, Random /Timed Collection, Quantitative
>Ferritin
>Fibrinogen, Plasma
>Occult Blood, Fecal
>Folic Acid, Serum
>Prostate-Specific Antigen (PSA) Free, Serum
>Testosterone, Total and Free, Serum
>Luteinizing Hormone – Follicle Stimulating Hormone - FSH, LH
>Triiodothyronine, Free – FT3
>Thyroxine , Free - FT4
>Fluorescent treponemal antibody-absorbed (FTA-ABS), Serum
>Glucose -6-Phosphate Dehydrogenase (G6PD)
>Gliadin IgG/IgA Antibodies
>Gastrin, Serum
>Glomerular Basement Membrane Antibodies, IgG
>Group β Streptococcus molecular detection, Real – Time PCR
>Gamma-Glutamyl transferase (GGT)
>Growth Hormone, Serum
>Glucose, urine (Glu, U)
>Urethra,Vagina, Rectum, Endocervix, Pharynx for Gonococcal Infection
>Glucose Tolerance test (GTT)
>Helicobacter pylori Antigen, Total antibodies
>Helicobacter pylori Antigen, Stool
>Hepatitis A Antibody (Total)
>Hepatitis A, IgM Antibody
>Hemoglobin, Blood
>Hemoglobin A1c (HbA1c)
>Hemoglobin Electrophoresis, Blood
>Sickle cell Screen, Blood
>Hepatite B Core, Antibody IgM
>Hepatitis B Core Antibody (Total)
>Hepatitis B envelope Antibody
>Hepatite B envelope Antigen
>Hemoglobin Electrophoresis , Blood
>Hepatitis B Surface Antigen
>Hepaptitis B Surface Antibody
>Hepatitis B Virus (HBV) Quantitative by Real-Time PCR
>Bicarbonate
>Hematocrit, Blood
>Hepatitis C Virus Genotype by Reverse Transcriptase-Polymerase Chain Reaction (RT-PCR) Followed by Hybridization with Sequence-Specific, Fluorescent-Labeled Oligonucleotide Probes
>Hepatitis C Virus (HCV) Quantitative by Real-Time Reverse Transcription-PCR (RT-PCR)
>Hepatitis C Virus Antibody
>Hemocystein
>High Density Lipoprotein, Cholesterol (HDL-C)
>Hepatitis Delta Virus- Antibodies
>Human epididymis secretory protein 4
>Human epididymis secretory protein 4
>Hepatitis B Virus Genotyping
>Hepatitis B Virus Genotyping
>HER-2 DNA Quantification by Real-Time PCR
>Human Immuno Deficiency Virus -Antibody & Antigen
>Human Leukocyte Antigen-B 27
>HLA Class I&II Molecular Typing
>Human Leukocyte Antigen (HLA) Typing, Cross Matching
>HLA_B Diagnostic Panel
>Human Papilloma Virus (HPV) Genotyping, High-Risk Types by PCR
>C-Reactive Protein , High Sensivity (HS CRP)
>Herpes Simplex Virus (HSV) Detection by Real-Time PCR
>Herpes Simplex Virus Type 1&2 Antibody IgG/IgM, Serum
>Indirect Antiglobulin Test, Serum
>Immunoglobulin A (IgA)
>Immunoglobulin E, Serum
>Insulin-Like Growth Factor 1, Serum
>Insulin-Like Growth Factor-Binding Protein 3, Serum
>ImmunoglobulinG (IgG)
>Immunoglobulin G Subclasses, Serum
>Immunoglobulin M (IgM)
>Inhibin A, Serum
>Insulin, Serum
>JAK2Mutation Detection by PCR
>JAK2Mutation Detection by PCR
>Potassium (K)
>Kappa/Lambda Quantitative Total Light Chains with Ratio, Serum
>Lupus Anticoagulant, Plasma
>Lupus erythematosus (LE) Cell
>Lactose Tolerunce Test (L.T.T)
>Lactate
>Lactate Dehydrogenase (LDH)
>Low Density Lipoprotein, Cholesterol (LDL-C)
>Leptospira Antibody, IgM
>Lithium
>Listeria monocytogenes Antibody, IgG
>Lipoprotein-a (Lpa)
>Lipoprotein Electrophoresis
>Lower Respiratory Tract Smear&Culture
>Mycobacterium tuberculosis Complex, Molecular Detection, PCR
>Measles Virus Antibody IgG/IgM, Serum
>Met Hemoglobin
>Magnesium (Mg)
>Micro albumin, urine
>Metanephrine/Normetanephrine, Plasma
>Metanephrine/Normetanephrine, Urine
>Infectious Mononucleosis (IM), Qualitative, Serum
>Macroprolactin, Serum
>Mucoplysaccharides, urine (MPS,U)
>Myositis-Specific Antibody Panel
>MTHFR Mutation Detection by Real Time PCR
>One Step Multi-Drug test, Urine
>Mumps Virus Antibody IgG/IgM, Serum
>Mycoplasma pneumoniae Antibody, IgG/IgM, Serum
>Sodium (Na)
>Sodium, Urine
>Nitro Blue Tetrazolium Test
>Ammonia, Plasma
>Nuclear Matrix protein 22, Urine
>Ova&Parasites Examination, Stool
>Organic Acids Screen, Random Urine
>Osmotic Fragility Test, Erythrocytes
>Osmolality Serum/Urine (OSM)
>Oxalat ,Urine
>Phosphorus (Phos)
>Pregnancy – Associated Plasma Protein A, Serum
>Pripheral Blood Smear, Red blood cell
>Procalcitonin, Serum
>Protein Electrophoresis
>Phenobarbital, Serum or Plasma
>Phenobarbital, Serum or Plasma
>Phosphoras ,urine
>Pleural Fluid Analysis
>Pleural Fluid Analysis
>Paraneoplastic Autoantibody Evaluation
>Pregnancy Test, Serum or Urine
>Pro BNP
>Prolactin, Serum
>Protein Total, Urine (Quantitative)
>Prothrombin Time and International Normalized Ratio
>Activated Partial Thromboplastin Time, Plasma
>Pyrovate
>QuantiFERON-TB Gold in-Tube, Blood
>Quad Marker (Second Trimester) maternal, Serum
>Reducing Substance , Urine
>Kidney stone Analysis
>Reticulocytes Count, Blood
>Rheumatoid Factor (RF)
>Renin Activity, Plasma
>Rapid plasma Reagin (RPR)
>Rubella Virus Antibody IgG/IgM, Serum
>Sex Hormone-Binding Globulin (SHBG), Serum
>Stool Culture for Enteropathogenic Bacteria, Parasite and Virus
>Seminal Fluid Analysis
>Fat, Semiquantitative, Stool, Sudan III Stain
>Fat, Semiquantitative, Stool, Sudan III Stain
>Sweat Electrolytes Test
>Synovial Fluid Analysis
>Thyroglobulin Tumor Marker, Serum
>Triiodothyronine (T3)
>T3 (Triiodothyronine) Resin Uptake, Serum or plasma
>Thyroxine , Total (T4)
>Tacrolimus, Blood
>Transferine , serum
>Triglycerides (Tg)
>Theophylline (THEO)
>Paper Chromotoghraphy for amino acids, Saccharides and Lipids
>Paper Chromotoghraphy for amino acids, Saccharides and Lipids
>Toxoplasma gondii Antibody, IgG and IgM
>Toxoplasma gondii molecular detection, Real – Time PCR
>Protein Total
>Protein total body fluid
>Prostatic Acid Phosphatase
>Thyroid Stimulating Hormone - TSH
>Tyrosine, Urine
>Urea Breath Test
>Urine Sensitivity and Culture
>Urine analysis (Urinalysis) (UA)
>Unconjugated Estriol (Free), Serum
>Urea Nitrogen: Creatinine Ratio
>Uric Acid
>Potassium, Urine
>Protien Total, Urine (24 hours, Random)
>Protien Total, Urine (24 hours, Random)
>Valporic Acid (V.A)
>Valporic Acid (V.A)
>Blood Gases (Arterial, Venous)
>Venereal Disease Research Laboratory (VDRL)
>Varicella-Zoster Virus Antibody, IgM / IgG, Serum
>Varicella-Zoster Virus, Molecular Detection, Real-Time PCR
>Wound Culture and Gram Stain
>White Blood Cell Count and Differential Count
>Widal test
>Wright test
>Zinc (Zn)
>Zinc, Urine
>Beta Human Chorionic Gonadotropin, Quantitative
>Coagolation Factor XIII Assay, Plasma
بيمار بايد به مدت 12-8 ساعت ناشتا باشد. فقط نوشيدن آب مجاز است.

بیمار باید8 تا 12 ساعت قبل از آزمایش ناشتا باشد. در شرایط ناشتا از بیمار نمونه گیری کرده، سپس بیمار یک صبحانه سبک حاوی کربوهیدرات و یا محلول حاوی 75 gr کربوهیدرات میل نماید و تا دو ساعت بعد دیگر چیزی نخورد. و در نهایت نمونه گیری 2 ساعت بعد انجام شود.

1. بیماران باید در وضعیت خوابیده به پشت و یا ایستاده پیش از نمونه گیری قرار گیرد. 2. بیمار می بایست آرامش خود را حفظ کند. استرس و نگرانی می تواند منجر به ایجاد نوسانات در سطوح کاته کول آمین ها گردد. 3. بیمار باید از مصرف الکل، قهوه، چای، تنباکو و ورزش شدید پیش از نمونه گیری اجتناب نماید. ناشتایی شبانه مورد نیاز است.

ترجیحاً بیمار ناشتا باشد.

نیاز به ناشتایی نمی باشد.

استريل كردن ناحيه و اطراف آسيب بافتي

1. نیاز به ناشتایی یا آمادگی بخصوصی نمی باشد 2. نمونه گیری در شرایط استریل انجام پذیرد.

1 ml

1- نیاز به بیش از چهار ساعت ناشتایی در اطفال کودکان می باشد. 2- بلافاصله بعد از نمونه گیری پلاسما باید در ویال های پلاستیکی جدا گردد.

نیاز به ناشتا بودن نمی باشد

بیمار باید ناشتا باشد

1. نیاز به ناشتایی نمی باشد. بعضی از آزمایشگاهها ناشتایی را توصیه می کنند. 2. الگوی خواب و وجود عوامل استرس زا را در بیمار بررسی کنید، زیرا می تواند بر روی نتایج آزمون تأثیر گذار باشد..

نیاز به ناشتایی یا آمادگی بخصوصی نمی باشد.

نیاز به ناشتایی نمی باشد.

: نیاز به ناشتایی نمی باشد

1. ترجیحاً بیمار تا 12 ساعت از مصرف مایعات و غذا پرهیز نماید. 2. استروئید تراپی باعث کاهش آنزیم شده، بنابراین با هماهنگی با پزشک معالج از مصرف آن خوداری گردد.

نیازی به رعایت ناشتایی نمی باشد.

1. بدلیل اینکه لیپمی باعث تداخل با این آزمایش می‏گردد، نمونه ناشتا ارحجیت دارد. 2. نمونه‏گیری بلافاصله پس از معاینه رکتال (DRE)، بیوپسی پروستات، ماساژ پروستات و بیوسی پروستات از طریق مجرا نباید انجام گردد.

1. نمونه گیری باید پیش از یک تغذیه یا وعده غذایی برنامه ریزی شده صورت گیرد. 2. لکه گذاری نمونه خون روی کاغذ صافی می تواند در آنالیز آسیل کارنیتین مورد استفاده قرار گیرد.

نیاز به ناشتایی یا آمادگی خاصی نمی باشد.

1. نمونه می بایست سریعاً سانتریفیوژ شده و 0.3 ml از مایع رویی را برداشته و به ویال پلاستیکی انتقال دهید. 2. جهت جمع آوری نمونه، بر روی یخ نگهداری شود. 3. نمونه فوراً تا زمان آزمایش فریز گردد.

نيازي به محدوديت غذايي يا مايعات نمي باشد. در سنجش های رادیوایمنو اسی از مصرف رادیوایزوتوپها یک هفته قبل از آنجام آزمایش اجتناب گردد

1. نیاز به ناشتایی نمی باشد. 2. از مصرف غذاهای پرچرب قبل از انجام آزمایش اجتناب گردد

در ناشتايي كوتاه مدت غالباً نتايج دقيق تري حاصل می شود.

1. نياز به ناشتايي نمی باشد. 2. رژيم غذايي يا ميزان نرمال سديم (روزانه 3 گرم سديم) به مدت 2 هفته رعايت شود. 3. با نظر پزشك داروهايي كه ميزان الكتروليت ها را تغيير مي دهند به مدت 2 هفته قطع شود. 4. به مدت 2 هفته از مصرف شيرين بيان خودداري شود. 5. با تأييد پزشك از مصرف داروهاي مهاركننده رنين به مدت یک هفته خودداري شود.

1. نیاز به ناشتایی نمی باشد. 2. در صورت استفاده از روش‏هایی که براساس استفاده از مواد رادیواکتیو هستند، بیمار نباید در طی 24 ساعت قبل از نمونه گیری در معرض مواد رادیواکتیو قرار گرفته باشد.

بيمار باید ناشتا باشد. ( ALPپس از صرف غذا افزايش مي يابد).

نیاز به ناشتا بودن نمی باشد.

نیاز به ناشتا بودن نمی باشد.

نیاز به ناشتایی نمی باشد.

1. نياز به ناشتا بودن بيمار نمي باشد. 2. در مورد جمع آوری ادرار 2 ساعته، ساعت 8 صبح مثانه باید تخلیه گشته و ادرار دور ریخته شود و پس از آن تا ساعت 10 ادرار در ظرف ادرار جمع آوری گردد. 3. تولوئن (5 ml) به عنوان نگهدارنده بکار می رود. در غیر این صورت ادرار در یخچال نگهداری شو

نیاز به ناشتایی یا آمادگی خاصی نمی باشد

نیازی به ناشتایی یا آمادگی خاصی نمی باشد

نیاز به ناشتایی یا آمادگی خاصی نمی باشد

1. نمونه ناشتای صبحگاهی ارجح است. 2. نمونه گیری باید یک هفته قبل یا یک هفته پس از خونریزی ماهیانه انجام شود

در صورت امکان بهتر است مراجعه کننده ناشتا باشد

نیاز به ناشتایی نمی باشد.

نياز به ناشتايي یا آمادگی خاصی نمي باشد.

نیاز به ناشتایی نمی باش

نیاز به ناشتایی یا شرایط خاصی نمی باشد

نيازي به ناشتا بودن نمي باشد

نیاز به ناشتایی نمی باشد.

نیاز به ناشتایی نمی باشد.

نيازي به ناشتايي یا آمادگی خاصی نمي باشد

نیازی به ناشتایی نمی باشد.

1- 14 – 12 ساعت ناشتایی لازم است . مصرف آب مجاز می باشد. 2- بیماران 24 ساعت قبل از نمونه گیری از مصرف الکل اجتناب کنند. همچنین به وی گوشزد نمایید که مجاز به کشیدن سیگار نمی باشد.

1- 14 – 12 ساعت ناشتایی لازم است. مصرف آب مجاز است. 2- بیماران 24 ساعت قبل از نمونه گیری از مصرف الکل اجتناب نمایید. همچنین به وی گوشزد کنید که مجاز به کشیدن سیگار نمی باشد.

نیاز به ناشتایی یا آمادگی خاصی نمی باشد

1- از مصرف آنتی بیوتیک به ویژه پنی سیلین ها قبل از نمونه گیری اجتناب گردد. 2- نیاز به ناشتایی نمی باشد.

نیازی به ناشتا بودن نمی باشد

1- نیاز به ناشتایی نمی باشد. 2- نمونه خون در ویال های پلاستیکی حاوی ماده انعقاد سیترات سدیم جمع آوری گردد. 3- پس از نمونه گیری، آن را بلافاصله سانتریفیوژ کرده، سلول را از پلاسما جدا کرده و مجدداً پلاسما را سانتریفیوژ نمایید. 4- در صورت امکان پس از نمونه گیری ، نمونه را فوراً در دمای ◦c 4 ≥ نگهداری کنید

1. به بيمار توضيح دهيد نيازي به ناشتايي نمي باشد. 2. به بیمار هشدار دهید که ممکن است اندکی ناراحتی به سبب جراحت پوستی ناشی از آزمایش احساس کند.

1. نیاز به ناشتایی یا آمادگی خاصی نمی باشد. 2. عمل خونگیری بایستی قبل از تجویز آنتی بیوتیک انجام شود و بهترین زمان خونگیری نیز هنگام شروع افزایش تب می باشد

1. ترجیحاً بیمار 8 ساعت ناشتا باشد. 2. از مصرف مکمل ویتامین B12 پیش از انجام آزمایش اجتناب نمایید. 3. نمونه‏گیری باید قبل از ترانسفوزیون یا شروع درمان با B12 صورت گیرد. 4. بیمار نباید قبل از انجام آزمایش مشروبات الکلی مصرف نماید.

1. نیاز به ناشتایی نمی باشد. 2. نمونه گیری باید در شرایط استریل انجام شود

1. نیاز به ناشتایی نمی باشد. 2. نمونه گیری باید در شرایط استریل انجام شود

نیاز به ناشتایی نمی باشد. در صورت انجام آزمایش به روش رادیوایمونواسی، بایستی بیمار یک هفته قبل از انجام آزمایش، رادیوایزوتوپ ( مواد حاجب) دریافت نکرده باشد.

1. نیاز به ناشتایی نمی باشد. 2. نمونه گیری باید در شرایط استریل انجام شود.

نیاز به ناشتا بودن با توجه به روش های مختلف وکیت های مورد استفاده متفاوت می باشد

1. نیاز به ناشتایی نمی باشد. 2. نمونه گیری باید در شرایط استریل انجام شود.

نمونه باید به فاصله قبل از زمانی که تب مورد انتظار است گرفته شود

نیاز به ناشتایی یا آمادگی خاصی نمی باشد

5 ml

نیاز به ناشتایی نمی باشد.

معمولاً قبل از صرف غذا، قند خون ناشتا اندازه گیری می شود. این مقدار را به عنوان سطح پایه گلوکز در نظر می گیرند. برای انجام آزمایش 12 ساعت قبل از آزمایش ناشتایی لازم است.

1. ناشتایی به مدت14-8 ساعت ضروری می باشد. 2. دقت نمایید تا سرم همولیز نگردد.

1. بیمار باید 10 – 8 ساعت قبل از آزمایش ناشتا باشد. نوشیدن آب مجاز می باشد. قبل از انجام اين آزمايش بايد از پزشك در مورد لزوم ناشتا بودن سؤال شود. 2. از مصرف داروهای پایین آورنده قند خون 24 ساعت قبل از آزمایش اجتباب گردد. 3. بیمار، اخیراً نباید ماده رادیواکتیو دریافت کرده باشد.

1. روش جمع آوری مدفوع را برای بیمار شرح دهید. روشی ساده و مبتنی بر واقعیت اتخاذ کنید تا بیمار حجالت زده نگردد. 2. به بیمار آموزش دهید تا ادرار یا کاغذ توالت را با نمونه مدفوع مخلوط نکند. 3. به هنگام انتقال نمونه مراقب باشید، زیرا ممکن است نمونه عفونت زا باشد. در صورت همکاری پرستار در جمع آوری نمونه، باید دستکش پوشیده شود.

ناشتایی توصیه می شود اما ضروری نیست

1. ترجیحاً بیمار ناشتا باشد. 2. خون را در ویال های پلاستیکی بدون ماده ضد انعقاد جمع آوری نمایید.

ترجیحا بیمار ناشتا باشد.

ترجیحاً بیمار ناشتا باشد.

ترجیحاً بیمار ناشتا باشد.

ترجیحا بیمار ناشتا باشد.

· براي كلسيم يونيزه بيمار بايد به مدت 30 دقيقه دراز كش باشد. · براي كلسيم توتال بهتر است بيمار ناشتا باشد.

نياز به ناشتايي یا هیچگونه مسکنی نمي باشد.

نيازي به ناشتايي نمي باشد.

نياز به ناشتايي نمي باشد.

1. نیاز به ناشتایی یا آمادگی خاصی نمی باشد. 2. مطابق دستور از بیمار نمونه خون وریدی گرفته و آن را در لوله های جداکننده سرم بریزید. 3. در کمتر از دو ساعت سرم را از سلول جدا نمایید. 4. از جمع اوری نمونه شدیداً همولیز اجتناب نمایید.

1. رعایت رژیم غذایی (800 میلیگرم کلسیم در روز) قبل از انجام آزمایش ضروری است. 2. نمونه ادرار 24 ساعته بطور صحیح جمع آوری گردد. 3. نیاز به نگهدارنده نمی باشد. 4. در صورت استفاده از نگهدارنده ml 10 اسیدکلردریک 6 نرمال مناسب می باشد.

1. نیاز به آمادگی خاصی نمی باشد. 2. نمونه گیری بایستی بصورت راندوم یا تصادفی صورت گیرد.

1. نیاز به ناشتایی نمی باشد. 2. 5 تا10 گرم مدفوع رندم در ظرف پلاستیکی نمونه گیری مدفوع فاقد نگاهدارنده جمع اوری گردد. 3. با نظر پزشک معالج، از مصرف داروهای ضد التهابی غیر استروئیدی 2 هفته قبل از انجام آزمایش اجتناب گردد

نیاز به ناشتایی نمی باشد.

نياز به ناشتايي نمی باشد.

1. نیاز به ناشنایی یا آمادگی بخصوصی نمی باشد، 2. در صورت نمونه گیری در خارج از آزمایشگاه، نمونه در کوتاه ترین زمان ممکن به آزمایشگاه ارسال گردد.

نیاز به ناشتایی نمی باشد.

1.خون را در ویال های بدون ماده ضد انعقاد جمع آوری نمایید 2. نیاز به ناشتایی نمی باشد.

1. نیاز به ناشتایی نمی باشد. 2. جمع‏آوری نمونه بلافاصله پس از شروع علایم حاد باید صورت پذیرد. (دیرتر از یک هفته نباشد ).

12 الی 14 ساعت ناشتایی پس از خوردن غذای کم چرب ضروری است. مصرف آب مجاز است.

1- شرایط مربوط به جمع آوری صحیح ادرار 24 ساعته رعایت گردد. 2- gr 10 اسیدبوریک را به عنوان نگهدارنده در ظروف حاوی ادرار 24 ساعته در شروع جمع آوری ادرار اضافه کنید. 3- بعد از جمع آوری ادرار 24 ساعته، ظرف نمونه را خوب مخلوط کرده و 5ml از آن را جدا کنید.

نياز به محدوديت غذايي و مايعات نمي باشد.

1. نیاز به ناشتا بودن نمی باشد. 2. ادرار 24 ساعته بطور صحیح جمع آوری گردد. 3. نیاز به ماده نگهدارنده نمی باشد و ظرف ادرار در یخچال نگهداری شود.

نياز به ناشتايي نمي باشد.

1. نیاز به ناشتایی نمی باشد. 2. نمونه گیری 2 تا 3 هفته پس از شروع علائم صورت گیرد. 3. نمونه مادران مشکوک به عفونت حاد را حتی الامکان زود بگیرید. 4. نمونه دوم را 2 تا 4 هفته بعد بگیرید.

1. نیاز به ناشتایی نمی باشد. 2. نمونه گیری باید در شرایط استریل انجام شود.

نیاز به ناشتایی نمی باشد.

1. نیاز به ناشتایی نمی باشد. 2. به علائم تنش های جسمی ( مانند عفونت، بیماری حاد) یا روحی بیمار توجه کنید و آنها را به پزشک گزارش دهید.

1. شرایط صحیح نمونه گیری ادرار 24 ساعته رعایت گردد. 2. اضافه کردن 10 گرم از اسید بوریک به عنوان ماده نگهدارنده در شروع جمع آوری نمونه.

ترجیحاً بیمار 4 ساعت ناشتا باشد (غیر ناشتا نیز قابل قبول است).

نیاز به 8 تا 12 ساعت ناشتایی می باشد

1. به بیمار متذکر شوید نیازی به رژیم غذایی خاصی نمی باشد. 2. برخی آزمایشگاه ها بیمار را از نظر مصرف گوشت پخته، چای، قهوه، یا برخی داروها در روز آزمایش منع می کنند. در این صورت با آزمایشگاه هماهنگ نمایید. 3. تمامی داروهای مصرفی بیمار را بررسی مجدد کرده و آنهایی را که بر روی اندازه‏گیری کراتی‏نین تأثیر می‏گذارند (مانند cefoxitin) قطع نمایید. 4. بیمار باید در طی انجام آزمایش هیدراسیون (مصرف آب) خوبی داشته باشد. 5. جریان ادراری بیشتر از 2 ml/min جهت اندازه‏گیری ایده‏آل کلیرانس مورد نیاز است.

ml 5

1. اغلب نیاز به ناشتایی نمی باشد. 2. پس از نمونه گیری فوراً سانترفیوژ و سرم جدا گردد.

1. ترجیحاً بیمار 8 ساعت ناشتا باشد. ناشتا بودن، کدورت سرم به علت مصرف غدا ( به ویژه مواد غذایی پرچرب) را به حداقل می رساند. 2. مقداری خون وریدی (10 تا 15 میلی لیتر) در لوله یی با درب قرمز که قبلاً در دمای 37 درجه سانتیگراد گرم شده، بگیرید.

1. نیاز به ناشتایی نمی باشد، 2. به دلیل اینکه این دارو در درون گلبول های قرمز (RBC) متمرکز می باشد و RBC به تغییر درجه حرارت در شرایط آزمایشگاهی (invitro) حساس است، اندازه گیری غلظت پلاسمای دارو بستگی به درجه حرارت محیط آزمایشگاه دارد.

1. نیاز به ناشتایی یا مسکن نمی باشد. 2. عمل نمونه گیری بایستی قبل از تجویز آنتی بیوتیک انجام شود. 3. بیمار میبایست قبل از نمونه برداری مثانه و روده هایش را تخلیه نماید. 4. بیمار را به آرامش تشویق نمایید و از وی بخواهید با دهان باز نفس های آرام وعمیق بکشد. 5. پزشک باید از مقدار CSF مورد نیاز برای آزمون‏های درخواستی آگاه باشد تا بتواند نمونه کافی به دست آورد. در ضمن می‏بایست تاریخچه بالینی مناسبی از بیمار برای آزمایشگاه فراهم نماید. 6. محل نمونه‏گیری (مانند کمری، سیسترنال) باید ذکر شود، زیرا پارامترهای سیتولوژی و شیمیایی در مکان‏های مختلف متفاوت است. لزوم قند سرم همزمان باید در نظر باشد. به علت تأخیر در تعادل سرم CSF– بهترین زمان گرفتن قند سرم، دو تا چهار ساعت قبل از پونکسیون کمری است. 7. نمونه برداری از مایع مغزی نخاعی از فضای بین مهره های 4 و 5 کمری به وسیله سوزن LP (Lumber Ponction) توسط پزشک صورت می گیرد. 8. LP در بیماران دچار افزایش فشار داخل جمجمه نباید انجام پذیرد، زیرا ممکن است موجب فتق مغزی یا مخچه ای گردد.قبل از نمونه برداری، معاینات عصبی اساسی بویژه ارزیابی وضعیت پای بیمار از نظر قدرت ، حس و حرکت باید انجام گیرد. 9. پس از نمونه برداری ناحیه را با انگشت بفشارید و بر محل پونکسیون پانسمان چسبی ببندید. 10. بیمار را در وضعیت دمر قرار دهید و بالشتی در زیر شکم وی بگذارید تا فشار داخل شکمی افزایش یابد. بیمار را تا 12 ساعت در وضعیت خوابیده قرار دهید تا از سردرد احتمالی وی پس از پونکسیون نخاعی پیشگیری شود. بیمار مجاز است از پهلویی به پهلوی دیگر بچرخد به شرط آنکه سر را بلند ننماید. بیمار را به نوشیدن مقدار زیادی مایعات ترغیب نمایید تا مقدار CSF کشیده شده در طی LP جایگزین گردد. 11. 5-6 ml از مایع نخاع را در سه لوله استریل جمع آوری کرده و از نظر رنگ و ویسکوزیته و شفافیت مورد بررسی قرار می دهیم. معمولا اولین لوله برای آزمایش های شیمیایی و ایمیونولوژیک فرستاده می شود، زیرا در صورت وقوع پونکسیون تروماتیک نتایج این آزمون ها تحت تأثیر وجود خون قرار نخواهد گرفت. دومین نمونه را می توان برای آزمایشات میکروبیولوژی نظیر کشت و حساسیت و نمونه سوم را برای آزمایش میکروسکوپی یعنی شمارش و افتراق سلولی فرستاد. 12. کلیه آزمایش های درخواستی CSF باید فوراُ انجام شوند تا احتمال نتایج کاذب ناشی از تجزیه سلولی و نظایر آن کاهش یابد. 13. برچسب و شماره نمونه ها را بطرزی مناسب روی ظرف می چسبانیم و بلافاصله پس از نمونه گیری به آزمایشگاه می فرستیم. 14. محل نمونه گیری و زمان نمونه گیری را یادداشت نمایید. جمع آوری، انتقال و آماده سازی نمونه: ظرف جمع آوری: لوله در پیچ دار استریل آماده سازی بیمار: پوست را پیش از نمونه گیری ضدعفونی نمایید. دستورالعمل های ویژه: آزمون های سریع (Rapid) مانند رنگ آمیزی گرم و تشخیص آنتی ژنی را مد نظر داشته باشید. شرایط انتقال به آزمایشگاه: به سرعت/ دمای اتاق

بیمار باید یک شب ناشتا باشد. مصرف آب مجاز می باشد.

نیازی به هیچگونه محدودیت غذایی و دارویی نمی باشد.

1. نیاز به ناشتایی نمی باشد. 2. نمونه ادرار 24 ساعته به صورت صحیح بدون نگهدارنده و در یخچال جمع آوری گردد. 3. 4 ساعت پس از کامل شدن ادرار 24 ساعته ، باید در یخچال قرار گیرد.

1. سرم: بعد از نمونه گیری 30 دقیقه صبر می کنیم تا نمونه لخته گردد. سپس لخته را سانتریفیوژ کرده تا سرم از فراکسیون سلولی جدا گردد. جمع آوری سرم در ظرف عاری از فلز و نگهداری در ویال پلاستیکی 2. پلاسما: جداسازی سریع پلاسما و نگهداری در ویال پلاستیکی 3. اریتروسیت: خون کامل (هپارینه)، جداسازی سریع گلبول های قرمز و شستشوی آن در سالین. 4. ادرار 24 ساعته: جمع آوری در ظروف پلاستیکی یا شیشه ای اسیدواش، اسیدی کردن تا PH:2 با اسید کلریدریک و نگهداری به مدت 11 روز در دمای اتاق. 5. کبد: بیوپسی سوزنی 6. مو: بریدن مو نزدیک جمجمه به طول 5-2 سانتیمتر، شستشو در محلول استن و حل کردن در اسید نیتریک خالص (Ultra pure)

نیاز به آمادگی خاصی نمی باشد.نیاز به آمادگی خاصی نمی باشد.

1. نیز به ناشتایی نمی باشد. 2. از خون وریدی بند ناف برای تشخیص آنتی بادی در نوزادان استفاده می شود.

1. به بیمار تذکر دهید نیاز به ناشتا بودن نمی باشد. 2. جهت تهیه پلاسما از ضد انعقاد سیترات سدیم استفاده گردد. 3. به بیمار تذکر دهید از مصرف داروهای مؤثر بر نتایج آزمایش (داروهای ضد انعقاد) قبل از نمونه گیری اجتناب کند.

1. نیاز به ناشتایی نمی باشد. 2. سطح تستوسترون در ساعات اولیه صبح به حداکثر می رسد، از این رو نمونه خون را باید به هنگام صبح گرفت. 3. در صورت کاوش با RIA بیمار نباید اخیراً در معرض ایزوتوپ رادیواکتیو قرار گرفته باشد.

1. نمونه را بیش از 12 ساعت پس ازمصرف دارو باید گرفت. 2. نیاز به ناشتایی نمی باشد.

1. نیاز به ناشتایی و آمادگی خاصی نمی باشد. 2. در صورت اینکه روش مورد سنجش RIA باشد ، از اسکن رادیواکتیوی یک هفته قبل از آزمایش اجتناب نمایید.

با رعایت اصول نمونه گیری از بیمار نمونه خون وریدی گرفته شود. 2. نیاز به ناشتایی یا آمادگی خاصی نمی باشد. براساس روشی كه آزمایشگاه استفاده می‌نماید علاوه بر نمونه سرمی، احتمال دارد انجام سونوگرافی برای شما توصیه شود. 3. انجام آزمایش سرمی و سونوگرافی NT باید در سن بارداری میان 10 هفتگی تا 13 هفته و 6 روز انجام گردد. بنابراین برای این آزمایش نمونه گیر باید سن دقیق بارداری رادر نظر بگیرد.

نیاز به ناشتایی یا آمادگی خاصی نمی باشد.

1. نیاز به ناشتایی نمی باشد. 2. در صورت استفاده از سنجش RIA ، بیمار نباید مواجهه اخیر با رادیواکتیو داشته باشد


نیاز به ناشتایی یا آمادگی خاصی نمی باشد.

نیاز به ناشتایی یا آمادگی خاصی نمی باشد.

1. نمونه گیری باید به صورت راندوم صورت گیرد. نمونه باید تازه و قوام دار (Formed Stool) باشد. 2. نیاز به ناشتایی نمی باشد. 3. پیش از نمونه برداری باید مکمل درمانی با آنزیم پانکراسی قطع گردد

نیاز به ناشتایی یا آمادگی به خصوصی نمی باشد.


ترجیحاً نمونه گیری در صبح صورت گیرد.

نمونه اول صبح و یا (ترجیحاً) ادرار 24 ساعته جمع آوری نمایید. در مدت نگهداری نمونه در یخچال نیاز به هیچگونه ماده نگهدارنده نمی باشد

1. نیاز به ناشتایی یا آمادگی خاصی نمی باشد. 2. در صورت امکان داروهای مؤثر بر نتایج آزمایش را قطع نمایی

. نیاز به ناشتایی یا آمادگی خاصی نمی باشد. 2. در صورت امکان داروهای مؤثر بر نتایج آزمایش را قطع نمایید

نیاز به ناشتایی نمی باشد.


1. نیاز به ناشتایی نمی باشد. 2. از مصرف داروهای ضد انعقادی از قبیل هپارین، کومادین (وارفارین)، هیرودین یا آرگاتروبان چند ساعت قبل از انجام آزماش اجتناب شود. 3. از مصرف ویتامین K پیش از انجام آزمایش خودداری گردد.

1. نیاز به ناشتایی نمی باشد. 2. از مصرف داروهای ضد انعقادی از قبیل هپارین، کومادین (وارفارین)، هیرودین یا آرگاتروبان چند ساعت قبل از انجام آزماش اجتناب شود.

1. نیاز به ناشتایی نمی باشد. 2. از مصرف داروهای ضد انعقادی از قبیل هپارین، کومادین (وارفارین)، هیرودین یا آرگاتروبان چند ساعت قبل از انجام آزماش اجتناب شود.

1. نیاز به ناشتایی نمی باشد. 2. از مصرف داروهای ضد انعقادی از قبیل هپارین، کومادین (وارفارین)، هیرودین یا آرگاتروبان چند ساعت قبل از انجام آزماش اجتناب شود.

1. نیاز به ناشتایی نمی باشد. 2. از مصرف داروهای ضد انعقادی از قبیل هپارین، کومادین (وارفارین)، هیرودین یا آرگاتروبان چند ساعت قبل از انجام آزماش اجتناب شود.

1. نیاز به ناشتایی نمی باشد. 2. از مصرف داروهای ضد انعقادی از قبیل هپارین، کومادین (وارفارین)، هیرودین یا آرگاتروبان چند ساعت قبل از انجام آزماش اجتناب شود. 3. از مصرف ویتامین K پیش از انجام آزمایش خودداری گردد.

. نیاز به ناشتایی نمی باشد. از مصرف داروهای ضد انعقادی از قبیل هپارین، کومادین (وارفارین)، هیرودین یا آرگاتروبان چند ساعت قبل از انجام آزماش اجتناب شود

نیاز به ناشتایی نمی باشد

1. حداقل 8 و حداکثر 16 ساعت ناشتا ضروری است. نوشیدن آب مجاز است. 2. از مصرف انسولین یا داروهای هیپوگلیسمیک تا پس از خونگیری خودداری شود

1. بيمار بايد 12 ساعت ناشتا باشد، مصرف آب مجاز است . نمونه باید صبح گرفته شود(به علت تاثیرات ریتم شبانه‌روزی آهن و اینکه سطح آهن در عصر پایین‌‌تر است). 2. ازمصرف داروها و مکمل های حاوی آهن 24 ساعت قبل از نمونه گیری اجتناب گردد. 3. نمونه می‌بایست قبل از اینکه بیمار آهن درمانی بگیرد یا تزریق خون داشته ‌باشد گرفته‌ شود. در صورتی‌که بیمار تزریق خون انجام داده باشد می‌بایست چندین روز بعد آزمایش دهد.

48 تا 72 ساعت معمولاً در روز چهارم، پنجم و ششم پس از شروع رژیم غذایی کنترلی حاوی 100 گرم چربی (50 تا 150 گرم) در روز می باشد.

1. نيازي به ناشتايي ندارد. 2. از مصرف داروهای حاوی آهن 24 ساعت قبل از آزمایش اجتناب گردد.

1. به بیمار تذکر دهید نیازی به ناشتایی نمی باشد. 2. از ضد انعقاد سیتراته (سدیم سیترات) یرای تهیه پلاسما استفاده گردد.

1. خانم هایی که عادت ماهیانه هستند تا سه روز پس از پایان دوره فوق از انجام این آزمایش خودداری نمایند. 2. چنانچه بیمار به بواسیر یا شقاق مقعد مبتلا بوده و خونریزی واضحی از این ضایعات مشاهده می گردد، قبل از انجام آزمایش به آزمایشگاه اطلاع دهد. 3. دو تا سه روز پیش از آزمایش و در طی دوره جمع آوری نمونه، از خوردن غذاهای زیر خودداری شود: · گوشت قرمز ( بهتر است گوشت مرغ و ماهی نیز مصرف نگردد)، سبزیجات خام بخصوص شلغم، ترب و تربچه، قارچ، کلم بروکلی، گل کلم، پرتغال، موز، انگور، طالبی یا گرمک، خربزه، ترب کوهی. 4. حداقل از هفت روز قبل از انجام آزمایش از مصرف داروهای زیر اجتناب گردد، در غیر این صورت به آزمایشگاه اطلاع داده شود: · سالسیلات ها مانند آسپیرین، سایر داروهای ضد التهاب غیر استروئیدی مانند ایبو پروفن، ایندومتاسین، دیکلوفناک سدیم، داروهای استروئیدی، کلشی سین، ویتامین C، آنتی اسیدها، ترکیبات آهن دار، ترکیبات یددار، دیورتیک های تیازیدی، رزرپین.

1. ترجیحاً بیمار 8 ساعت ناشنا باشد. 2. بیمار نباید قبل از انجام آزمایش مشروبات الکلی مصرف نماید. 3. از مصرف قرص اسید فولیک قبل از انجام آزمایش اجتناب نمایید. 4. نمونه‏گیری باید قبل از ترانسفوزیون یا شروع درمان با فولات انجام شود.

1. نمونه ناشتا ترجیح داده می‏شود. 2. در صورت استفاده از سنجش RIA ، بیمار نباید مواجهه اخیر با مواد رادیواکتیو داشته باشد. 3. نمونه‏گیری حداقل 4 هفته بعد از معاینه رکتال( DRE )و انجام بیوپسی سوزنی پیشنهاد می‏شود. 4. 24 ساعت قبل از انجام آزمایش از اعمال جنسی پرهیز گردد زیرا باعث افزایش سطح PSA می‌شود. انزال ممکن است سبب افزایش موقت و جزیی شود.

1. نیاز به ناشتایی نمی باشد. 2. سطح تستوسترون در ساعات اولیه صبح به حداکثر می رسد، از این رو نمونه خون را باید به هنگام صبح گرفت. 3. در صورت کاوش با RIA بیمار نباید اخیراً در معرض ایزوتوپ رادیواکتیو قرار گرفته باشد.

نیازی به محدودیت غذایی و مایعات نمی باشد.

1.نياز به ناشتايي نمي باشد. 2.به بیمار تذکر دهید که مصرف قرص هاي تیروئید را به مدت يك ماه قطع کند

1. نياز به ناشتايي نمي باشد. 2. به بیمار تذکر دهید که مصرف قرص هاي تیروئید را به مدت يك ماه قطع کند

در صورت امکان بیمار باید ناشتا باشد.

1. نیاز به ناشتایی نمی باشد. 2. از لخته شدن یا همولیز در زمان نمونه گیری جلوگیری شود.

نیاز به ناشتایی یا آمادگی خاصی نمی باشد.

1. به مدت 12- 8 ساعت ناشتایی قبل از نمونه گیری لازم می باشد. نوشیدن آب مانعی ندارد. 2. افرادی که الکل مصرف می نمایند می بایست 24 ساعت قبل از انجام آزمایش از مصرف الکل خودداری نمایند. 3. به منظور انجام آزمون تزریق کلسیم (Calcium Infusion simulation Test)، 15 mg گلوکونات کلسیم را به صورت داخل وریدی تزریق می کنند. سپس سطح گاسترین سرم قبل از تزریق، با نمونه هایی که هر یکساعت یکبار تا 4 ساعت گرفته می شود مقایسه می گردد. 4. به منظور انجام آزمون سکرتین (Secretin challenge Test)، 2unit/kg procine secretin را داخل وریدی تزریق نمایید. سطح گاسترین سرم قبل از تزریق و سپس در فواصل 2، 5، 10، 15 و 20 دقیقه اندازه­گیری می شود.

نیاز به ناشتایی نمی باشد

1. نیاز به ناشتایی نمی باشد. 2. نمونه گیری باید در شرایط استریل انجام شود.

این آزمون نیاز به 8 ساعت ناشتایی دارد. نوشیدن آب مجاز است.

1. بیمار نباید تحت استرس یا تنش روحی یا جسمی باشد، زیرا موجب افزایش سطح GH می شود. 2. بهتر است که بیماران به خوبی استراحت کرده باشند و از نیمه شب صبح آزمایش ناشتا باشند. مصرف آب مجاز است. 3. روش انجام نمونه گیری را به بیمار شرح دهید. 4. جهت انجام تست سرکوب گلوکز (شک به GH بالا) بیمار در طول شب ناشتا بوده و در رختخواب برای انجام آزمایش باقی می‏ماند. ابتدا یک نمونة خون گرفته شده و بعد از بلع محلول حاوی 100 گرم گلوکز نیز نمونه‏گیری صورت می‏گیرد. سطح GH و گلوکز را در دقایق صفر، 30، 60، 90 و 120 دقیقه پس از خوردن گلوکز اندازه گیری کنید. 5. جهت انجام تست تحریک GHRH به اضافه GHRP-6، به دنبال یک شب ناشتایی، یک رگ از ساعد بیمار گرفته می‏شود و از طریق انفوزیون محلول کلرید سدیم 150 mmol/L آنرا باز نگه می‏دارید. در زمان صفر، GHRH به میزان 1mg/kg به اضافه GHRP-6 به میزان1 mg/kg بصورت یک بولوس تزریق می‏شود. 6. حدود دوسوم تولید کل GH طی خواب است؛ بنابراین می توان بیمار را در بیمارستان بستری نموده و ترشح هورمون را در نمونه های خونی که هنگام خواب از بیمار گرفته می شود سنجید. 7. در صورت کاوش با RIA بیمار نباید اخیراً در معرض ایزوتوپ رادیواکتیو قرار گرفته باشد.

1- شرایط نمونه گیری: به سبب نیاز به دقا زیاد، لازم است یک نمونه تازه ادرار میان جریان جمع آوری گردد. ادرار افرادی که ساعتها در مثانه مانده نمی تواند به دقت نشانگر سطح گلوکز سرم در زمان انجام آزمایش باشد. 2- معمولاً از اسیدبوریک یا اسید کلریدریک 6 مولار به عنوان ماده نگهدارنده استفاده می شود. 3- قبل از برداشت ml 5 از نمونه آن را خوب مخلوط کنید.


در شرایط ناشتا (hour 12- 8) از بیمار نمونه گیری کرده، سپس به بیمار محلول حاوی gr 75 کربوهیدرات ( بارداری 100gr) را داده و در فواصل 30، 60، 90 و 120 دقیقه از بیمار نمونه گیری گردد. مقدار کربوهیدرات لازم برای کودکان gr/kg 1.7 وزن بدن، حداکثر تا gr 75 می باشد. در مورد زنان باردار نمونه گیری در فواصل 1، 2 و 3 ساعت صورت می گیرد.

نیاز به ناشتایی نمی باشد.

1. نیاز به ناشتایی نمی باشد. 2. 5 گرم مدفوع رندم در ظرف پلاستیکی دربدار مخصوص نمونه مدفوع (فاقد نگاهدارنده) جمع اوری گردد. 3. با نظر پزشک معالج، بیمار دو هفته قبل از انجام آزمایش باید از مصرف داروهای آنتی بیوتیک، مهارکننده های پمپ پورتون و ترکیبات حاوی بیسموت، هفته اجتناب نماید. در صورات استعمال این داروها، تست با نمونه جدید تکرار گردد

1. نیاز به ناشتایی نمی باشد. 2. نمونه گیر باید قابلیت انتقال هپاتیت از طریق خون آلوده را در نظر بگیرد.

. نیاز به ناشتایی نمی باشد. 2. نمونه گیر باید قابلیت انتقال هپاتیت از طریق خون آلوده را در نظر بگیرد.

نیازی به ناشتایی نمی باشد.

1. نیاز به ناشتایی نمی باشد. 2. نمونه در ویال های مخصوص HbA1C ریخته شود.

نیاز به ناشتایی نمی باشد.

نیاز به ناشتایی نمی باشد

1. نیاز به ناشتایی نمی باشد. 2. نمونه گیر باید قابلیت انتقال هپاتیت از طریق خون آلوده را در نظر بگیرد

1. نیاز به ناشتایی نمی باشد. 2. نمونه گیر باید قابلیت انتقال هپاتیت از طریق خون آلوده را در نظر بگیرد.

. نیاز به ناشتایی نمی باشد. 2. نمونه گیر باید قابلیت انتقال هپاتیت از طریق خون آلوده را در نظر بگیرد

1. نیاز به ناشتایی نمی باشد. 2. نمونه گیر باید قابلیت انتقال هپاتیت از طریق خون آلوده را در نظر بگیرد

1. نیاز به ناشتایی نمی باشد. 2. . نمونه گیری وریدی 3. محل خونگیری را از نظر خونریزی بررسی نمایید.

1. نیاز به ناشتایی نمی باشد. 2. نمونه گیر باید قابلیت انتقال هپاتیت از طریق خون آلوده را در نظر بگیرد

1. نیاز به ناشتایی نمی باشد. 2. نمونه گیر باید قابلیت انتقال هپاتیت از طریق خون آلوده را در نظر بگیرد

1. نیاز به ناشتایی نمی باشد. 2. نمونه گیری باید در شرایط استریل انجام شود.

نمونه گیری از خون شریانی یا وریدی و در شرایط بیهوازی صورت می گیرد.

نیاز به ناشتایی نمی باشد.

1. نیاز به ناشتایی نمی باشد. 2. نمونه گیری باید در شرایط استریل انجام شود.

1. نیاز به ناشتایی نمی باشد. 2. نمونه گیری باید در شرایط استریل انجام شود.

1. نیاز به ناشتایی نمی باشد. 2. نمونه گیر باید قابلیت انتقال هپاتیت از طریق خون آلوده را در نظر بگیرد

1. 12- 10 ساعت ناشتایی ضروری است. 2. جداسازی و فریز نمونه در عرض یک ساعت پس از جمع آوری باید انجام می گیرد. نمونه پلاسما ، سرم یا ادرار بلا فاصله فریز گردد.

به مدت 14-12 ساعت ناشتایی توصیه می شود. نوشیدن آب و داروهای ضروری مانعی ندارد.

1. نیاز به ناشتایی نمی باشد. 2. نمونه گیر باید قابلیت انتقال هپاتیت از طریق خون آلوده را در نظر بگیرد.

12 ساعت پیش از نمونه گیری، از مصرف مولتی ویتامین ها و مکمل های حاوی بیوتین یا ویتامین B7 اجتناب گردد.

12 ساعت پیش از نمونه گیری، از مصرف مولتی ویتامین ها و مکمل های حاوی بیوتین یا ویتامین B7 اجتناب گردد.

1. نیاز به ناشتایی ندارد. 2. نمونه گیری باید در شرایط استریل انجام شود.

1. نیاز به ناشتایی ندارد. 2. نمونه گیری باید در شرایط استریل انجام شود.

1. نیاز به ناشتایی نمی باشد. 2. نمونه گیری باید در شرایط استریل انجام شود.

1. نیاز به ناشتایی نمی باشد. 2. نمونه گیر باید قابلیت انتقال هپاتیت از طریق خون آلوده را در نظر بگیرد.

نیاز به ناشتایی یا آمادگی خاصی نمی باشد


نیاز به ناشتایی یا آمادگی خاصی نمی باشد.

ترجیحاً بیمار ناشتا باشد.

1. نیاز به ناشتایی نمی باشد. 2. نمونه گیری باید در شرایط استریل انجام شود.

1- نیاز به ناشتایی یا آمادگی بخصوصی ندارد. 2- پس از نمونه گیری فوراًً سانترفیوژ و سرم جدا گردد

1. نیاز به ناشتایی نمی باشد. 2. نمونه گیری باید در شرایط استریل انجام شود.

نیاز به ناشتایی نمی باشد. 2. جمع‏آوری نمونه بلافاصله پس از شروع علایم حاد باید صورت پذیرد. (دیرتر از یک هفته نباشد )

نیاز به شرایط خاصی نمی باشد

نیاز به ناشتایی یا آمادگی به خصوصی ندارد.

نیاز به ناشتایی یا آمادگی خاصی نمی باشد.

بهتر است بیمار ناشتا بوده و در صورتی که از روش RIA استفاده می‌شود بیمار باید اخیراً در معرض رادیواکتیو قرار نگرفته باشد.

ترجیحاً بیمار شب قبل از آزمون ناشتا باشد

نیاز به ناشتایی یا آمادگی بخصوصی ندارد.

نیاز به ناشتایی یا آمادگی خاصی نمی باشد

نیاز به ناشتایی یا آمادگی بخصوصی نمی باشد.

1. نیاز به ناشتایی نمی باشد. 2. غربالگری سرم مادر در 3 ماه دوم حاملگی برای سندرم ادوارد (تری­زومی 18) و سندرم داون (تری‏زومی 21) شامل نمونه‏گیری در هفته‏های 22-14 حاملگی می‏شود که البته بهترین زمان بین هفته‏های 16 و 18 است.

1. در اکثر موارد نیاز به ناشتایی می باشد. در شرایط ناشتایی بیمار باید به مدت 8 ساعت در وضعیت NPO به سر برد. در برخی موارد، پزشک ممکن است ناشتايي طولانی تر را درخواست كند. 2. گاهی اوقات ممکن است پزشک، آزمايش در چندین زمان را درخواست كند، مانند وقتی که تست تحمل گلوکز انجام مي شود.

1. نیاز به ناشتایی نمی باشد. 2. نمونه گیری باید در شرایط استریل انجام شود.

1. نیاز به ناشتایی نمی باشد. 2. نمونه گیری باید در شرایط استریل انجام شود.

نیاز به ناشتایی نمی باشد

نیاز به ناشتایی و آمادگی خاصی نمی باشد.

1. نیاز به ناشتایی نمی باشد. 2. با نظر پزشک متخصص، از مصرف داروهای ضد انعقادی از قبیل هپارین، کومادین (وارفارین)، هیرودین، آرگاتروبان، آنژیوکس و ویتامین K ، قبل از انجام آزماش اجتناب شود

نیاز به شرايط خاصي نمی باشد.

دو پروتکل برای انجام این تست وجود داد. 1- پروتکل اندازه گیری متوالی خون: نمونه خون را در حالت ناشتا (حداقل 8 ساعت ناشتایی) و دقایق 15، 30، 45، 60 و 90 پس از تجویز محلول لاکتوز در لوله درب خاکستری بگیرید. 2- پروتکل هیدروژن تنفسی : تنفس بیمار به مدت 5 ساعت مانیتور (پایش) می شود.

4- 2 میلی لیتر از خون بیمار را گرفته و سریعاً پلاسمای آن را جدا کنید.

نياز به ناشتايي نمي باشد.

14-12 ساعت ناشتا – نوشیدن آب یا داروهای ضروری مجاز است.

نیاز به ناشتایی یا آمادگی خاصی نمی باشد.شرایط نمونه گیری:

1- نمونه گیری باید حداقل 12 ساعت پس از آخرین دوز مصرفی انجام شود. 2- نیاز به ناشتایی نمی باشد.


بیمار می بایست 14-12 ساعت قبل از آزمایش ناشتا باشد. مصرف آب مجاز است.

نیاز به ناشتایی مساوی یا بیش از 12 ساعت می باشد.

نمونه لاواژ برونش (BAL)، آسپیره یا شستشوی برونش: ظرف جمع آوری: ظرف استریل در پیچ دار دستورالعمل های ویژه: کشت بی هوازی تنها زمانی امکان پذیر است که از کاتتر پوشش دار استفاده شده باشد. شرایط انتقال به آزمایشگاه: ظرف 24 ساعت در دمای اتاق شرایط نگهداری پیش از انجام آزمایش: 24 ساعت در 4oC محیط های اصلی کشت: بلاد اگار، شکلات آگار، مک کانکی آزمایش میکروسکوپی: رنگ آمیزی گرم و در صورت درخواست، رنگ آمیزی های اختصاصی مانند آنتی بادی فلورسنت مستقیم برای لژیونلا و رنگ آمیزی اسیدفاست سایر ملاحظات: کشت کمی برای BAL و باکتری های اسیدفاست، لژیونلا، نوکاردیا، مایکوپلاسما، پنوموسیستیس، سایتومگالوویروس. نمونه خلط، آسپیره تراشه: ظرف جمع آوری: ظرف استریل در پیچ دار آماده سازی بیمار: قبل از نمونه گیری خلط، بیمار مسواک زده و سپس با آب غرغره نماید. دستورالعمل های ویژه: نمونه گیری خلط با سرفه عمیق انجام شود؛ کیفیت نمونه، با استفاده از رنگ آمیزی گرم مورد ارزیابی قرار گیرد؛ خلط حاصل از تحریک در کودکان به واسطه استفاده از سرم فیزیولوژی، ممکن است آبکی باشد.

1. نیاز به ناشتایی نمی باشد. 2. نمونه گیری باید در شرایط استریل انجام شود. 3. برای تهیه نمونه از خلط، ابتدا باید بیمار دهان خود را با آب شستشو داده و سرفه‏های عمیق انجام دهد. خلط صبحگاهی یا خلطی که با تحریک سرم نمکی فیزیولوژیک و از طریق بخور تهیه می‏گردد برای آزمایش مناسب‏تر است. از آسپیرة معده، برونشیال یا نای نیز می‏توان به عنوان نمونه استفاده نمود.

1. نیاز به ناشتایی نمی باشد. 2. بهترین زمان برای نمونه گیری پس از هفته اول و قبل از هفته سوم ظهور بثورات جلدی ( تظاهرات بالینی) می باشد

نیاز به ناشتایی با آمادگی بخصوصی نمی باشد

بهتر است بیمار ناشتا باشد.

1- در صورت نمونه 24 ساعته، جمع آوری صحیح ادرار 24 ساعته صورت گیرد. 2- نیاز به ماده نگهدارنده ندارد. 3- قبل از برداشتن 5 میلی لیتر برای انجام آزمایش ، آن را خوب مخلوط کنید.

. ترجیحاً بیمار چهار ساعت ناشتا باشد. 2. تمامی غذاهای حاوی متیل‏گزانتین ( مانند چای و قهوه) به مدت 24 ساعت قبل از آزمایش نباید مصرف شوند

1. ترجیحاً بیمار چهار ساعت ناشتا باشد. 2. تمامی غذاهای حاوی متیل‏ گزانتین ( مانند چای و قهوه) به مدت 24 ساعت قبل از آزمایش نباید مصرف شوند. 3. یکسری از داروها در نتایج آزمون تداخل ایجاد می کنند. برای مثال داروهای ضد افسردگی سه حلقه ای، لبتالول یا سوتالول. بنابراین در صورت امکان و تحت نظر پزشک متخصص، یک هفته قبل از انجام آزمایش از مصرف این دارو ها اجتباب گردد.

نیاز به امادگی خاصی نمی باشد

1. ترجیحاً نمونه ناشتایی گرفته شود. 2. توصیه می شود نمونه 3 الی 4 ساعت پس از خواب شامگاهی گرفته شود. 3. از فعالیت جنسی و استرس 2 روز قبل از نمونه گیری پرهیز کنید. 4. از مصرف استروژن، انسولین و ... چند روز قبل از نمونه گیری اجتناب کنید.

1- جمع آوری ادرار تازه رندم میان جریان ترجیحاً ابتدای صبح نمونه گیری شود. 2- بلافاصله نمونه تا زمان آزمایش فریز گردد.

نیاز به ناشتایی ندارد.

1. نیاز به ناشتایی نمی باشد. 2. نمونه گیری باید در شرایط استریل انجام شود.

1. نیاز به ناشتایی نمی باشد. 2. 30 میلی لیتر ادرار راندم را در ظروف پلاستیکی تمیز و خشک دربدار جمع آوری نمایید. 3. نمونه جمع آوری شده در هر زمان از روز قابل استفاده می باشد. 4. نیاز به افزودن نگه دارنده نمی باشد. 5. نمونه های ادرار حاوی ذرات قابل مشاهده می بایست سانتریفیوژ گشته یا فیلتر گردد. نمونه جهت انجام آزمایش باید شفاف باشد. 6. در هنگام نمونه گیری می بایست از صحت نمونه ادرار بیمار اطمینان حاصل گردد. 7. در هنگام جمع آوری نمونه می بایست مراقب بود تا از هرگونه جابجایی نمونه یا تعویض برچسب آزمایش توسط بیمار اجتناب گردد. 8. تمام نمونه های جمع آوری شده باید به عنوان نمونه بیولوژیک خطرناک در نظر گرفته شده و در انتقال نمونه احتیاط های مقتضی صورت گیرد.

1. نیاز به ناشتایی نمی باشد. 2. ترجیحاً نمونه گیری طی 14 – 10 روز فاز حاد یا نقاهت بیماری انجام شود.

. نیاز به ناشتایی نمی باشد. 2. ترجیحاً نمونه گیری طی 14 – 10 روز فاز حاد یا نقاهت بیماری انجام شود

رعایت محدودیت غذایی یا مایعات ضرورتی ندارد

1. شرایط نمونه گیری صحیح ادرار 24 ساعته رعایت شود. 2 . 25 میلی لیتر از اسید استیک 50٪ به عنوان ماده نگهدارنده اضافه کنید. 3. در شروع جمع آوری نیازی به ناشتایی نمی باشد. 4. زمان شروع نمونه برداری را روی ظرف ادرار و برگه آزمایشگاه یادداشت نمایید.

1. نیاز به ناشتایی نمی باشد 2. در صورت نمونه گیری در خارج از آزمایشگاه بالافاصله (کمتر از یک ساعت) نمونه را به آزمایشگاه انتقال دهید. 3. اين آزمايش در دو ماه اول پس از تولد قابل انجام نمي باشد.

نیاز به ناشتایی نمی باشد.

1. نحوه جمع آوری نمونه را به بیمار شرح دهید. 2. نیازی به ناشتایی نمی باشد. 3. نمونه ادرار باید پیش از ظهر گرفته شود.

1. نمونه را می‌توان با نرمال‌ سالین ­گرم بدست آورد ولی نمونه‌هایی که با روغن معدنی (مینرال)، بیسموت یا ترکیبات منیزیم گرفته شوند غیرقابل قبول هستند. 2. در صورتی که بیمار پروسه باریم داشته یا از مواد مسهل استفاده کرده، باید یک هفته بعد از آن نمونه‌گیری انجام دهند

1. ادرار، نمونه توصیه شده جهت اندازه گیری اسیدهای ارگانیک است. 2. ادرار بصورت تصادفی می تواند جمع آوری شود اما به نظر می رسد نمونه صبح زود بهتر است. 3. می توان از آغشته کردن نوارهای کاغذ صافی به ادرار نیز استفاده کرد.

1. نمونه باید در کمتر از 96 ساعت پس از خونگیری به آزمایشگاه ارسال شود. 2. نمونه بیمار باید خون کامل حاوی ضد انعقاد EDTA به همراه نمونه کنترل باشد.

1- نیاز به ناشتایی یا آمادگی بخصوصی نمی باشد. (سرم) 2- در مورد اطفال خون از پاشنه پا گرفته شود. 3- به بیمار تذکر دهید که به منظور آمادگی برای نمونه ادرار ناشتا، ممکن است نیاز به مصرف رژیم غذایی غنی از پروتئین به مدت سه روز پیش از آزمایش دارد. 4- بیمار را راهنمایی کنید که شب قبل از آزمایش یک شام خشک صرف نماید وتا زمان خاتمه آزمایش در روز بعد هیچگونه مایعی ننوشد. (ادرار)

1- شرایط جمع آوری ادرار صحیح ادرار 24 ساعته رعایت شود. 2- اضافه کردن 30 میلی لیتر از اسیدکلریدریک 6 نرمال بعد از پایان جمع آوری ادرار 24 ساعته ( در مدت 4 ساعت بعد از پایان جمع آوری ) 3- بعد از اضافه کردن اسیدکلردریک 6 نرمال PH نمونه جمع آوری شده بایست ما بین 2.5 تا 3 باشد

ناشتا بودن به مدت 14-12 ساعت ضروری است. محدودیتی در مصرف مایعات وجود ندارد.

1. نیاز به ناشتایی نمی باشد. 2. اندازه‏گیری فقط در هفته 14-10 حاملگی صورت می‏گیرد و بعد از این زمان توانایی تمیز تست از بین می‏رود.

نيازي به ناشتايي نمي باشد

نیاز به ناشتایی نمی باشد.

بیمار ترجیحاً ناشتا باشد.

1. در یک وضعیت پایدار (steady-state) پس از مصرف دوز دارو، نمونه گیری انجام می شود. 2. به بیمار تذکر دهید که نیازی به آمادگی خاص یا ناشتایی نمی باشد. 3. بهترین زمان خونگیری از بیمار مشکوک به علائم مسمومیت دارویی، هنگام ظهور نشانه های بالینی است.

1. در یک وضعیت پایدار (steady-state) پس از مصرف دوز دارو، نمونه گیری انجام می شود. 2. به بیمار تذکر دهید که نیازی به آمادگی خاص یا ناشتایی نمی باشد. 3. بهترین زمان خونگیری از بیمار مشکوک به علائم مسمومیت دارویی، هنگام ظهور نشانه های بالینی است.

1- رعایت رژیم غذایی قبل از انجام آزمایش ضروری است. 2- نمونه ادرار 24 ساعته به طور صحیح جمع آوری گردد. 3- نیاز به نگهدارنده نمی باشد. در صورت استفاده از نگهدارنده ml 10 اسیدکلریدریک 6 نرمال مناسب می باشد.

برای انجام این آزمون رضایتنامه را از بیمار بگیرید. به بیمار گوشزد نمایید که نیازی به ناشتایی یا مصرف آرام بخش نمی باشد. بیمار را آگاه سازید که حتی الاامکان سرفه نکند و حرکت ننماید تا مانع از آسیت سهوی ناشی از سوزن به ریه یا پلور در حین روش کار گردد. چنانچه بیمار دچار سرفه های مزاحم می باشد، قبل از انجام این روش به وی داروی ضد سرفه بدهید. توجه نمایید که معمولاً از اشعه X یا اسکن اولتراسوند برای تعیین محل استفاده می کنند. از فلوئوروسکوپی نیز می توان استفاده نمود. معمولاً بیمار را در وضعیت عمودی قرار می گیرد، به طوری که دست ها و شانه ها بالا و بر بالشی که روی یک میز قرار گرفته، تکیه می کند. در این وضعیت دنده ها از یکدیگر باز و فضای بین دنده ای برای ورود سوزن وسیع تر می گردد. بیماری که نمی تواند در وضعیت عمودی نشیند، باید به پهلوی سمت غیر مبتلا بخوابد. طوری که محل آسپیراسیون حتی الامکان بالا قرار گیرد. سپس توراسنتز به روشی کاملا استریل انجام می شود. محل ورود سوزن ابتدا توسط دق کردن و سمع و نیز بررسی عکس اشعه ی X، اسکن اولتراسوند یا فلوئوروسکوپی قفسه سینه مشخص می شود، و سپس به روش آسپتیک تمیز شده و به طور موضعی بی حس می گردد. سوزن در فضای جنب قرار گرفته و مایع با یک سرنگ از یک شیر سه راهی کشیده می شود. اکنون بیشتر کیت های توراسنتز دارای سوند سر پهن و نرمی روی سوزن می باشند. سوزن را بیرون می کشند و سوند سیلاستیک بر جای می ماند. سپس مایع آسپیره می گردد. به کارگیری این گونه سوند های نرم تا اندازه زیادی میزان وقوع پنوموتراکس ناشی از این روش را کاهش داده است. از روش های گوناگونی می توان برای تثبیت سوزن یا سوند آسپیراسیون به منظور محکم کردن سوزن در جای خود به هنگام جمع آوری مایع استفاده نمود. یک سوند پلی اتیلنی کوتاه برای کشیدن مایع وارد فضای جنب نمود تا احتمال خطر سوراخ شدن جنب احشایی و بروز پنوموتوراکس کاهش یابد. همچنین می توان با متصل کردن سوند به سیستم تخلیه کننده با نیروی جاذبه، حجم زیادی مایع جمع آوری کرد. نبض بیمار را از نظر برادیکاردی رفلکسی بررسی نمایید و بیمار را از نظر تعریق و احساس غش کردن طی انجام کار مورد ارزیابی قرار دهید. پس از انجام کار پانسمان کوچکی روی محل سوزن ببندید. معمولاً بیمار را به مدت یک ساعت روی پهلوی غیر مبتلا بر می گردانند تا محل سوراخ پلور بهبود یابد. روی نمونه، نام بیمار، تاریخ، منشأ مایع و تشخیص را برچسب بزنید. نمونه را بلافاصله به آزمایشگاه بفرستید. کلیه آزمایش های مایع پلور باید بالافاصله انجام شود تا از نتایج کاذب ناشی از تخریب شیمیایی یا سلولی اجتناب شود. لازم است تا یک عکس اشعه X از قفسه سینه برای کنترل پنوموتراکس برداشته شود. علایم حیاتی بیمار را کنترل نمایید. بیمار را از نظر سرفه یا دفع ترشحات خونی (هموپتزی) تحت نظر بگیرید، زیرا ممکن است نشانه وارد آمدن تروما به ریه باشد. همچنین بیمار را از نظر نشانه ها و علایم پنوموتوراکس، پنوموتوراکس کششی، آمفیزم زیر جلدی و عفونت چرکی ( مانند تاکی پنه، تنگی نفس، کاهش صداهای تنفسی، اضطراب، بیقراری و تب) بررسی نمایید. صداهای ریه بیمار را از نظر کاهش صداهای تنفسی مورد بررسی قرار دهید؛ زیرا می توانند نشانه پنوموتوراکس باشد. اگر بیمار دچار تنگی نفس نبود می تواند فعالیت طبیعی خود را معمولاً یک ساعت پس از پایان این روش از سر گیرد.

برای انجام این آزمون رضایتنامه را از بیمار بگیرید. به بیمار گوشزد نمایید که نیازی به ناشتایی یا مصرف آرام بخش نمی باشد. بیمار را آگاه سازید که حتی الاامکان سرفه نکند و حرکت ننماید تا مانع از آسیت سهوی ناشی از سوزن به ریه یا پلور در حین روش کار گردد. چنانچه بیمار دچار سرفه های مزاحم می باشد، قبل از انجام این روش به وی داروی ضد سرفه بدهید. توجه نمایید که معمولاً از اشعه X یا اسکن اولتراسوند برای تعیین محل استفاده می کنند. از فلوئوروسکوپی نیز می توان استفاده نمود. معمولاً بیمار را در وضعیت عمودی قرار می گیرد، به طوری که دست ها و شانه ها بالا و بر بالشی که روی یک میز قرار گرفته، تکیه می کند. در این وضعیت دنده ها از یکدیگر باز و فضای بین دنده ای برای ورود سوزن وسیع تر می گردد. بیماری که نمی تواند در وضعیت عمودی نشیند، باید به پهلوی سمت غیر مبتلا بخوابد. طوری که محل آسپیراسیون حتی الامکان بالا قرار گیرد. سپس توراسنتز به روشی کاملا استریل انجام می شود. محل ورود سوزن ابتدا توسط دق کردن و سمع و نیز بررسی عکس اشعه ی X، اسکن اولتراسوند یا فلوئوروسکوپی قفسه سینه مشخص می شود، و سپس به روش آسپتیک تمیز شده و به طور موضعی بی حس می گردد. سوزن در فضای جنب قرار گرفته و مایع با یک سرنگ از یک شیر سه راهی کشیده می شود. اکنون بیشتر کیت های توراسنتز دارای سوند سر پهن و نرمی روی سوزن می باشند. سوزن را بیرون می کشند و سوند سیلاستیک بر جای می ماند. سپس مایع آسپیره می گردد. به کارگیری این گونه سوند های نرم تا اندازه زیادی میزان وقوع پنوموتراکس ناشی از این روش را کاهش داده است. از روش های گوناگونی می توان برای تثبیت سوزن یا سوند آسپیراسیون به منظور محکم کردن سوزن در جای خود به هنگام جمع آوری مایع استفاده نمود

نیاز به ناشتایی ندارد.

1. نیاز به ناشتایی یا آمادگی خاصی نمی باشد . 2. در صورتی که تست بر روی ادرار انجام می‏شود، نمونه ابتدای صبح به علت داشتن بالاترین غلظت ارجح می‏باشد. 3. . جهت تشخیص حاملگی، حدود 10 روز پس از آخرین اینتر کورس(مقاربت جنسی) به آزمایشگاه مراجعه نمایید. 4. در صورت استفاده از سنجش RIA ، بیمار نباید مواجهه اخیر با مواد رادیواکتیو داشته باشد

نیاز به ناشتا بودن ندارد.

1. ترجیحاً نمونه ناشتایی گرفته شود. 2. توصیه می‌شود نمونه حداكثر 3 تا 4 ساعت بعد از بیدار شدن از خواب شامگاهی گرفته شود. 3. در صورت کاوش با RIA بیمار نباید اخیراً در معرض ایزوتوپ رادیواکتیو قرار گرفته باشد.

1. بهترین نمونه برای این آزمایش پس از یک استراحت کامل و بدور از فعالیت سنگین می باشد. 2. در مورد نمونه ادرار رندم، نمونه اول صبح و ادرار میان جریان جمع اوری گردد. 3. در مورد نمونه ادرار 24 ساعته، نمونه ادرار اول را دور ریخته و از آن پس به بعد تا 24 ساعت، نمونه ادرار خود را در ظروف دربدار پلاستیکی بدون ماده نگهدارنده جمع اوری می نماییم. 4. در تعیین پروتئین ادراری 24 ساعته یا نمونه تصادفی (رندم) محدودیت حرکتی وجود ندارد اما در تعیین پروتئینوری اورتواستاتیک بیمار یک نمونه را در حالت خوابیده قبل از حرکت از بستر و یک نمونه را 2 ساعت پس از ایستادن و بیدار شدن از خواب اخذ می شود

1. آمادگی خاصی احتیاج ندارد و نیاز به ناشتایی نمی باشد. 2. از استعمال داروهای ضد انعقاد پیش از انجام آزمایش و بدون اطلاع پزشک معالج، اجتناب کنید

1. آمادگی خاصی احتیاج ندارد و نیاز به ناشتایی نمی باشد. 2. از استعمال داروهای ضد انعقاد پیش از انجام آزمایش و بدون اطلاع پزشک معالج، اجتناب کنید. 3. چنانچه بیمار با دستور پزشک معالج متناوباً تزریق هپارین دارد، نمونه خون برای PTT را 30 دقیقه الی یک ساعت پیش از مصرف دوز بعدی هپارین بگیرید.

1. بیمار می بایست ناشتا باشد (حداقل 4 ساعت(. 2. جمع آوری خون و آماده سازی آن مطابق با پروتوکل کیت سریعاً (به دلیل ناپایدری پیرووات در خون) صورت گرفته و ml 1 نمونه خون به لوله های مخصوص پیروات انتقال یابد. 3. لوله ها در جای سرد قرار گیرد و سپس به شدت تکان داده شود

1. هیچ گونه محدودیتی جهت انجام تست وجود ندارد. 2. آماده سازی و انتقال نمونه طبق دستورالعمل ویزه کوآنتی فرون برای عفونت مایکوباکتریوم توبرکلوزیس صورت گیرد. 3. در آزمایش QFT-TB از لوله های مخصوص برای خونگیری استفاده می شودکه شامل لوله های نایل (Nil)، آنتی ژن (TB-Antigen) و میتوژن (Mitogen) می باشد. لوله های نایل و میتوژن به عنوان کنترل منفی و مثبت به کار می روند. همچنین کنترلی برای اطمینان از روش درست خونگیری، حمل و نقل، نگهداری نمونه های خون و انجام آزمایش هستند. 4. نمونه گیری ، انکوباسیون و ساتریفیوژ نمونه باید با دقت بالا صورت گیرد. 5. پس از نمونه گیری لوله ها به مدت 16 تا 24 ساعت در دمای 37 درجه سانتیگراد، درون انکوباتور نگهداری شده، سپس لوله ها سانتریفیوژ و پلاسمای آنها برای انجام آزمایش جدا می شود. 6. بر حسب ارتفاع از سطح دریا باید از لوله های مخصوص مناسب برای آن ارتفاع استفاده گردد.

1. با رعایت اصول نمونه گیری از بیمار نمونه خون وریدی گرفته شود. 2. نیاز به ناشتایی یا آمادگی خاصی نمی باشد. براساس روشی كه آزمایشگاه استفاده می‌نماید احتمال دارد انجام سونوگرافی برای شما توصیه شود. 3. جهت ارزیابی نتایج نقص لوله عصبی (NTD) سن بارداری میبایست مابین 15 هفته و صفر روز تا 22 هفته و شش روز باشد. 4. جهت ارزیابی نتایج سندروم داون و تیروزمی 18 سن بارداری میبایست مابین 14 هفته و صفر روز تا 22 هفته و شش روز باشد.

1- نمونه ادرار میان جریان ( وسط ادرار) در ظروف استریل جمع آوری گردد. قبل از نمونه گیری نواحی تناسلی را تمیز نمایید. 2- در مورد اطفال از کیسه های پلاستیکی ( Plastic bags) استفاده شود.

نمونه باید توسط آب مقطر شستشو داده و عاری از خون یا بافت باشد و در ظروف خشک و تمیز به آزمایشگاه ارسال گردد. 2. در صورت لزوم ادرار را فیلتر کرده و سنگ و سنگ ریزه را بازیافت نمایید.

نیاز به ناشتایی نمی باشد.

نیاز به ناشتایی یا آمادگی خاصی نمی باشد.